Veteranstøttens Årsmøde 2019

Årsmødet blev i 2019 afholdt på Flyvestation Karup den 28. – 29 september med deltagelse af 37 frivillige ud af de i alt 100 frivillige, hvilket var et højere antal end i 2018.

På årsmødet var der indlæg ved den fungerende chef for Veterancentret, kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen, der havde en varm hilsen med fra den afgående chef for Veterancentret, oberst Susanne Lund. Han roste de frivilliges indsats i det forløbne år til gavn for vores fælles veteraner og pårørende og kunne løfte en smule af sløret for den kommende revision af Veteranpolitikken. Endvidere var der et muntert og tankevækkende indlæg fra oberst (ret.) Lars Møller, der understregede at det var kampafgørende at få kommunerne involveret i udarbejdelsen af en ny veteranpolitik.

Kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen

På årsmødet blev de frivillige informeret om det konstruktive samarbejde med andre veteranaktører, det kommende års prioriteter, budget og aktivitetsniveau og der blev drøftet egenbetaling ved deltagelse i missionsture, honorar til særlig vigtige poster samt forslag til hvad der evt. kunne drøftes i et kommende møde med den nye forsvarsminister, Trine Bramsen.

I årets løb har Veteranstøtten måttet tage afsked med formanden for aktivitetsudvalget, Jan Flemming Hansen og regnskabsfører Ib. G. Nielsen.

Oberst (ret.) Lars Møller

Det er lykkedes at få Jens Martinussen der er regnskabsfører for Danmarks Veteraner til at overtage posten som regnskabsfører for Veteranstøtten. Indtil videre fungerer næstformand Per Hinrichsen som formand for Aktivitetsudvalget, indtil en ny formand findes.

Der er blevet gennemført tre styregruppemøder med chefen/fungerende chef for Veterancentret for bordenden, hvor årets projekter og den dertil hørende økonomi er blevet koordineret og godkendt.

Herudover er der også blevet gennemført tre økonomimøder med veteransekretariatet, hvor der løbende er blevet redegjort for forbruget i forhold til det godkendte budget.

En stor tak til Veterancentret for god og positiv dialog samt vejledning i årets løb.